top of page

VEDTEKTER FOR LITTERATURPRISEN

Revidert mars 2016, avløser vedtekter av februar 1986 

 

 1. Til et litteraturfond i Landslaget for språklig samling (LSS) gav Tomas Refsdal i 1980 kroner 100 000 – ett hundre tusen kroner. Nye gaver fra Refsdal økte etter hvert fondet til kroner 500 000 – fem hundre tusen kroner. Landslagets styre (7 medlemmer + 3 vara) er også fondets styre.

 2. Fondet heter Tomas Refsdals litteraturfond.

 3. Fondsmidlene plasseres på bankkonto til den til enhver tid gunstigste rente.

 4. Fra fondet deles årlig ut en litteraturpris til en bokmålsforfatter eller -skribent som bruker et språk som har et visst preg av de folkelige formene i bokmålet, uten at det kreves at vedkom­mende bruker alle de tillatte folkemålsformene.

 5. Prisen heter Språklig samlings litteraturpris.

 6. Ved utdelinga av prisen skal det særlig tas omsyn til språkformene, men det skal også legges vekt på den kunstneriske sida.

 7. Skulle det noen gang hende at det ikke finnes en bokmålsforfatter som fyller kravet til punkt 4, da – men først da – kan prisen også gis til en nynorskforfatter som bruker flest mulig av dette språkets radikale former, altså de formene i nynorsken som ligger bokmålet nærmest. Men denne tendensen må være klar og tydelig. Prisen gis ikke for litteratur som er skrevet på dialekt. En kan likevel her se bort fra ordrett gjengiving av direkte tale og lignende.

 8. Sjøl om en i første rekke tenker på forfattere av bøker, inkludert lærebøker og barnebøker osv, kan en også ta et visst omsyn til andre språkbrukere, f.eks. om noen skulle utmerke seg spesielt i massemedier som aviser og tidsskrifter, radio og fjernsyn osv. Også her må tendensen være klar.

 9. Prisen bør som regel gis til ulike personer fra år til år. En skal likevel ikke være mer fastlåst enn at hvis en person skulle utmerke seg på en ekstraordinær måte gjennom lengre tid, må han/hun kunne påskjønnes mer enn én gang. Det bør til enhver tid være et tungtveiende moment at vedkommende persons språkbruk må reknes som retningsskapende for det folke­lige språket i by og bygd.

 10. Styret i LSS er ansvarlig for utdelinga av prisen. Styret kan – om det vil – sette ned et utvalg til å komme med innstilling om hvem som bør få prisen. Alle medlemmer i LSS har forslags­rett.

 11. Hvis det årlige rentebeløpet av fondet vurderes som for lite til en prisutdeling, kan styret bestemme at det i tillegg til rentene skal tas så mye av fondsmidlene – så lenge de varer – at uttaket og rentene til sammen utgjør et presentabelt prisbeløp.

 12. Skulle det hende at en ikke finner kandidater som fyller kravet i punkt 4 – og heller ikke i punkt 7 – skal rentene legges til fondet. Fondskapitalen kan økes også ved direkte bidrag.

 13. Skulle LSS bli oppløst og det er noe igjen av fondsmidlene, skal disse gå til hjelpearbeid blant sjuke og fattige i u-land ved Adventistsamfunnet eller andre kirkelige organisasjoner.

 14. Landslagets revisor er også fondets revisor. Rekneskapet sendes hvert år til Regnskapsregisteret i Brønnøysund etter reglene i regnskapsloven.

bottom of page