top of page

LOKALLAG

Februar 2019

Vedtekter for lokallag av Landslaget for språklig samling (LSS)

  1. Et lokallag av LSS arbeider for framtidsnorsk ved å fremme programmet til LSS.

  2. Alle som støtter LSS i arbeidet for et samla framtidsnorsk, og som betaler medlemskontingent til LSS, kan være medlem av lokallaget.

  3. Lokallaget skal ha et styre på tre medlemmer: leder, kasserer, sekretær. Styremedlemmene velges for ett år, og kan gjenvelges.

  4. Valg av styre holdes på lokallagets årsmøte, som også vedtar årsmelding og godkjenner regnskap. Referat fra årsmøtet sendes LSS sentralt (leder@sprakligsamling.no).

  5. Medlemmene i et lokallag betaler årskontingent til LSS sentralt. LSS refunderer halve kontingentbeløpet til lokallaget. Lokallaget kan om ønskelig bestemme at det skal være en egen lokallagskontingent i tillegg.

  6. Dersom lokallaget legges ned, skal lagets eiendom og midler tilfalle LSS sentralt. Nedleggelse må vedtas av et ordinært årsmøte med 2/3 flertall.

 

 

bottom of page