top of page

PRINSIPPROGRAM

Utforma av styret i Språklig samling i april 2009

 

Allment verdigrunnlag

Landslaget for språklig samling ser språkpolitikken i sammenheng med arbeidet for ei demo­kratisk samfunnsutvikling. Vi vil arbeide for en språksituasjon som gjør det lettest mulig for folk å delta aktivt som språkbrukere i samfunnslivet. For å nå disse måla vil vi informere folk om språklige rettigheter, blant annet gjennom priser for god språkbruk og gjennom aktivt opp­lysnings­arbeid på nettstedet vårt.

 

Skriftspråket

  • LSS vil arbeide for å fremme bruken av de folkemålsnære formene i bokmålet, med sikte på å fremme ei utvikling mot et framtidig fellesnorsk skriftspråk som alle norsktalende kan kjenne seg hjemme i. Dette skriftspråket bør avspeile flertallets talemål og dermed støtte opp om det, samtidig som det fører videre mest mulig av den fellesarven som ligger i bokmåls- og nynorsktradisjonene.

  • LSS vil arbeide for de formene i bokmål og nynorsk som ligger nærmest opp til de mest utbredte formene i norsk talemål. Ikke minst vil vi støtte de radikale bokmålsformene, som er de mest undertrykte skriftformene i det norske samfunnet i dag.

  • LSS går inn for full likestilling mellom bokmål og nynorsk som et steg på vegen fram mot språklig samling.

  • LSS mener at det fortsatt skal være staten som skal fastsette de offisielle skriftnormalene og at denne fastsettinga bare skal omfatte rettskriving og bøying, ikke ordvalg og syntaks.

 

Talemålet

LSS mener at alle norske talemål er like gode, og vil arbeide for at de skal kunne brukes fritt i alle sammenhenger. Derfor er vi imot organisert talemålsnormering.

 

 

bottom of page