top of page

Vedtekter for Landslaget for språklig samling

Vedtatt på landsmøtet 10.10.1976 med endringer av 23.10.1983, 1.11.1987, 15.11.2003, 3.12.2011, 9.12.2017 og 15.11.2021

 1. Navn og formål
  Landslaget for språklig samling (LSS, org.nummer 886 343 922) vart stifta 5. april 1959. Formålet går fram av det prinsipprogrammet som er lovlig vedtatt i organisasjonen. LSS er partipolitisk uavhengig.
   

 2. Medlemskap
  De som deler det synet på språksaka som LSS hevder gjennom prinsipprogrammet sitt, og som betaler medlemskontingent, er medlemmer.

   

 3. Landsmøte
  Landsmøtet er LSS sitt høgste organ.

  Landsmøtet holdes vanligvis hvert andre år, men styret kan kalle inn til landsmøte oftere eller hvert tredje år. Dersom minst 20 medlemmer krever det, skal det holdes ekstraordinært landsmøte.
  Møteformen kan være fysisk, digital eller kombinert fysisk og digital. Alle som har vært medlem i organisasjonen i minst 3 måneder og som har betalt kontingent, kan delta på landsmøtet.
  På landsmøtet kan det gjøres vedtak bare i saker som er oppført i innkallinga. I tillegg kan det, om landsmøtet samtykker, gis orienteringer.
  Styret kaller inn til landsmøtet seinest fire uker før møtedagen, og med frist for medlemmene til å komme med eventuelle framlegg innen tre uker før landsmøtet. Fører medlemsframlegg til endring av styrets opprinnelige sakliste, skal ny sakliste sendes ut seinest ei uke før landsmøtet. Saksdokumentene bør – så langt det er mulig – følge innkallinga.

  Saker på ordinært landsmøte er:
    1)  Opptelling av deltakere med stemmerett
    2)  Godkjenning av innkallinga til møtet
    3)  Valg av møteleder, referent og to til å skrive under møteprotokollen sammen med   møtelederen og referenten
    4)  Styrets melding om virksomheten
    5)  Regnskap. Om regnskapet er blitt revidert, vedlegges revisjonsrapporten
    6)  Eventuelle framlegg fra styret eller medlemmene
    7)  Fastsetting av medlemskontingent for kommende landsmøteperiode
    8)  Aktiviteter kommende år og budsjett
    9)  Valg. Alle valg er for perioden fram til neste landsmøte. Valg skal skje skriftlig om noen ber om det og det er teknisk mulig.
          Styre:

               - leder

               - seks andre styremedlemmer
              - inntil tre varamedlemmer
          Landsmøtet kan også velge:
              - revisor og vararevisor
              - valgkomité på 2-4 medlemmer

   

 4. Styret
  Styret velger internt nestleder, sekretær, kasserer og personer til eventuelle andre funksjoner.
  Foruten å kalle inn til landsmøte skal styret bl.a.:
      - lede lagets arbeid, iverksette vedtak fra landsmøtet, og avgjøre saker det ikke finner nødvendig å legge fram for landsmøtet.
      - velge eller engasjere redaktør med hovedansvar for LSS sine nettsider og eventuelle andre publikasjoner styret beslutter å opprette. Er redaktøren ikke med i styret, har hun/han møte-, tale- og forslagsrett på styremøtene. Redaktøren er ansvarlig overfor styret, som utad har hovedansvaret for nettsidene.

  Styret kan velge utvalg eller engasjere personer for spesielle oppgaver.
  Et styremøte er vedtaksført når minst fire styremedlemmer deltar. Ved stemmelikhet er det forslaget vedtatt som lederen har stemt for.

   

 5. Vedtektsendringer
  Eventuelle framlegg om endring av vedtektene sendes ut sammen med innkallinga til landsmøtet. Skal ei endring av vedtektene bli vedtatt, må minst 2/3 av de avgitte stemmene være for endringsframlegget.

   

 6. Navneendring, sammenslåing eller avvikling
  Framlegg om å endre navnet til laget, legge ned laget eller gå sammen med andre lag, må ha minst 2/3 av de avgitte stemmene på to etterfølgende ordinære landsmøter for å bli vedtatt.
  Blir det vedtatt å gå sammen med et annet lag eller avvikle laget, skal landsmøtet også vedta disponering av lagets midler, gjøre vedtak om litteraturfondet, priser LSS deler ut, og om hva som skal skje med LSS sine domener, nettsider, e-postkontoer og datalagra dokumenter.

​​​​

bottom of page