LOVER FOR LAGET

Vedtatt på landsmøtet 10.10.1976 med endringer av 23.10.1983, 1.11.1987, 15.11.2003, 3.12.2011
og 16.11.2016


1) Formålet til Landslaget for språklig samling (LSS) går fram av det prinsipprogrammet som er
lovlig vedtatt i organisasjonen. LSS er partipolitisk uavhengig.


2) De som deler det synet på språksaka som LSS hevder gjennom prinsipprogrammet sitt, og
som betaler medlemskontingent, kan bli medlemmer.


3) LSS har nettsider der laget kommuniserer med medlemmene og publiserer innlegg.
Redaktøren i LSS har ansvaret for nettsidene og er ansvarlig overfor landsmøtet.


4) Landsmøtet er øverste organ i organisasjonen. Normalt skal det holdes landsmøte hvert annet
år, men styret kan kalle inn til landsmøte oftere. Dersom minst 50 medlemmer krever det, skal
det holdes ekstraordinært landsmøte. Alle som har vært medlem i organisasjonen i minst 3
måneder og som har betalt kontingent, kan delta på landsmøtet.


5A) Landsmøtet velger et styre med slike medlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer og tre
styremedlemmer. Til styret skal det velges tre varamedlemmer.


5B) Landsmøtet velger redaktør for lagets nettsider. Redaktøren skal velges blant medlemmene
eller varamedlemmene i styret.


5C) Landsmøtet velger valgnemnd.


5D) Landsmøtet fastsetter prinsipprogrammet til organisasjonen. Endringsframlegg til
prinsipprogrammet kan vedtas med simpelt flertall, men skal først være lagt fram til drøfting
på nettsidene.


5E) Landsmøtet fastsetter medlemskontingenten.


6) Styret er vedtaksført når minst fire medlemmer er til stede.


7) Framlegg til endringer i lovene krever 2/3 flertall på landsmøtet for å bli vedtatt. Framlegg om
oppløsning av organisasjonen må ha 2/3 flertall i to etterfølgende ordinære landsmøter for å
bli vedtatt. I begge høve skal framlegga først være lagt fram til drøfting på nettsidene.